gezworen landmeter-expert

Eric cuyt

35 jaar ervaring

Landmeetkunde

Volgens de wetgeving (de wet van 11 mei 2003) tot bescherming van de titel en het beroep van Gezworen Landmeter-Expert stelt dat het afpalen van terreinen, het opmaken en onderteken van plannen voor grenserkenning, overdracht voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kan worden voorgelegd enkel tot het takenpakket van de Landmeter-Expert behoren. Hieronder een lijst van soorten opmetingen waarmee wij u van dienst kunnen zijn:

Opmetingen van bestaande toestand

Na het opmeten van de bestaande toestand van het perceel wordt telkens een gedetailleerd opmetingsplan opgemaakt.

Bij het bouwen van een woning is het van essentieel belang om in het bezit te zijn van een degelijk opmetingsplan van de bouwgrond. Dit om een correcte inplanting van het gebouw mogelijk te maken.

Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Wanneer u een perceel grond of gebouw koopt of verkoopt, is het belangrijk om dit onroerend goed te laten opmeten waarbij de perceelsgrenzen eenduidig vastliggen. Na het bepalen van de perceelsgrenzen maken wij het proces-verbaal van afpaling op. Dit proces-verbaal wordt ondertekend door alle betrokken eigenaars en het plan wordt geprekadastreerd in de databank .

Uitzetwerken

Ik ben zowel actief bij particulieren (vb uitzetten van een woning) als bij de professionele aannemerij (woningbouw, industriebouw,…)

Volumemetingen

Voor het bepalen van het aantal m³ grondverzet (bij ophoging, uitgraving & egaliseren) dient een volumemeting uitgevoerd te worden door een landmeter. Hierbij wordt een driedimensionale meting uitgevoerd, waarna een digitaal terreinmodel (DTM) wordt gegenereerd.

Verkavelingen - Splitsingen

Onder verkavelen wordt verstaan dat een stuk grond wordt verdeeld in twee of meerdere percelen waarbij ten minste één van deze kavels wordt verkocht, verhuurt voor meer dan 9 jaar, een erfpacht of een opstalrecht wordt gevestigd of één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden.

Om tot verkavelen over te gaan, doen ik de nodige opmetingen op het terrein, waarna een aanvraagdossier tot verkavelen wordt opgesteld.

Na goedkeuring van de gemeente stelt de gemeente u in het bezit van een verkavelingsvergunning. Deze vergunning geeft u en een mogelijke koper van een kavel de zekerheid dat er op het perceel gebouwd mag worden.

Verkavelingen

Verkavelingswijziging

-

Binnen een niet vervallen verkaveling kan elke eigenaar van zijn perceel een wijziging aanvragen. Deze wijziging kan over verschillende elementen aangaande de verkaveling gaan.
 

  • Indeling van de percelen
  • Inplanting van de gebouwen
  • De stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundig attest

Elke mondelinge verkregen informatie over uw perceel heeft uiteraard geen juridische waarde. Indien u deze verkregen informatie schriftelijk bevestigd wilt zien, raden wij u aan om over te gaan tot een aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundig attest.

Dit attest geeft u en de koper van het perceel een zekerheid dat op het perceel gebouwd mag worden, welke gebouwtypes toegestaan zijn, het maximale bouwvolume,…

Let wel op, dit attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning of een bouwvergunning. Het geeft u enkel een zekerheid wat er mogelijk is op het betreffende perceel.